ویژگی های عمومی باکتری ها :

1 - اولین جانداران تکامل یافته که ساختار سلولی دارند .

2 - همگی پروکاریوت هستند . یعنی فاقد هسته ی سازمان یافته و تشکیلات غشادار داخل سلولی اند .

3 - اکثرا دارای دیواره سلولی از جنس پپتید و گلیکان می باشند . میکو پلاسما ها فاقد دیواره اند .

4 - ماده ی ژنتیکی بصورت یک مولکول DNA ی حلقوی می باشد که در برخی نقاط به چین خوردگی های غشای سلولی (مزوزوم) چسبیده است . DNA در ناحیه نوکلئوتید قرار دارد .

5 - برخی دارای تاژک پروتئینی برای حرکت می باشند .

6 - ساختار تک سلولی دارند و گاهی بصورت کلنی دیده می شوند .

7 - برخی دارای زواید پیلی برای هم یوغی هستند . (طی هم یوغی ژنها از باکتری دارای پیلی به باکتری بدون پیلی منتقل می شود ) .

8 - برخی دارای پلازمید (کروموزومهای کمکی) می باشند . پلازمید ها دارای ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک هستند .

9 - گروهی دارای پوشش (کپسول) از جنس پلی ساکارید می باشند . نقش کپسول حفاظت باکتری است .

10 - برخی باکتری ها در شرایط نامساعد هاگ درونی (اندوسپور)تشکیل می دهند . بخشی از سیتوپلاسم همراه با DND در یک پوشش محکم قرر گرفته و پس از سپری شدن شرایط نامساعد مجددا فعال می شود .

+ نوشته شده توسط حسین عربی در جمعه پنجم فروردین 1390 و ساعت 15:50 |

+ نوشته شده توسط حسین عربی در جمعه پنجم فروردین 1390 و ساعت 15:49 |

  اشکال باکتری ها :

باکتری های کروی شکل (کوکسی) : ممکن است منفرد (مونوکوک)  دوتایی (دیپلوکوک)  زنجیری (استرپتوکوک) و یا خوشه ای (استافیلوکوک) باشند 

+ نوشته شده توسط حسین عربی در جمعه پنجم فروردین 1390 و ساعت 15:49 |

تقسیم دوتایی باکتری ها :

پس از همانند سازی DNA باکتری که به تدریج صورت می گیرد ، سلول باکتری بزرگ شده و مولکولهای DNAی حاصل بین دو سلول توزیع می شود . سپس با فرورفتگی غشاء پلاسمایی و تشکیل دیواره یک سلول به دو سلول تبدیل می شود .

+ نوشته شده توسط حسین عربی در جمعه پنجم فروردین 1390 و ساعت 15:48 |
فمبریا ها

فیمبریاها که پیلی هم نامیده می‌شوند، فیبریلهای شبیه مو هستند به اندازه 0.004 تا 0.008 میکرون هستند. این ارگانل با میکروسکوپ الکترونی در سطح باکتریهای مختلف قابل رویت هستند. آنها مستقیم‌تر ، نازکتر و کوتاهتر از فلاژلها هستند. این رشته‌ها در غشای پلاسمایی سلول میکروبی لنگر می‌اندازد.

+ نوشته شده توسط حسین عربی در جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 و ساعت 22:14 |
سیتوپلاسم

ببیش از 50 درصد پروتئین سلول در سیتوپلاسم قرار دارد و آنزیمهای متابولیسمی راههای گلیکولیز و بسیاری از آنزیمهای چرخه کربس ، انواع کاتالازها ، دهیدروژنازها ، و مواد حد واسط چرخه های متابولیکی در سیتوپلاسم وجود دارد. روابط اتمی ، یونی و الکترونی بین ترکیبهای مختلف سیتوپلاسمی با نظم خاص فعالیتهای حیاتی را ظاهر می‌سازد.
یش از 50 درصد پروتئین سلول در سیتوپلاسم قرار دارد و آنزیمهای متابولیسمی راههای گلیکولیز و بسیاری از آنزیمهای چرخه کربس ، انواع کاتالازها ، دهیدروژنازها ، و مواد حد واسط چرخه های متابولیکی در سیتوپلاسم وجود دارد. روابط اتمی ، یونی و الکترونی بین ترکیبهای مختلف سیتوپلاسمی با نظم خاص فعالیتهای حیاتی را ظاهر می‌سازد.

+ نوشته شده توسط حسین عربی در جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 و ساعت 22:9 |

اجزای ساختمانی باکتریها

فلاژلها (Flagella)

فلاژلها ، فیلامانهای پروتئینی به طول و قطر یکنواخت می‌باشند و موجب تحرک شبیه به شنای سریع و مستقل اغلب باکتریها پاتوژنیک می‌گردند فلاژل در سه قسمت فیلامان ، قلاب و جسم پایه تشکیل شده است. پایه فلاژل در غشای پلاسمایی قرار گرفته است. لنگرگاه و تعداد فلاژل در باکتریها فرق خواهد کرد.
+ نوشته شده توسط حسین عربی در جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 و ساعت 22:7 |

 

 

هسته باکتری

هسته سلول را میتوان بعد از رنگ آمیزی اختصاصی با میکروسکوپ نوری مشاهده کرد. در مقایسه با سلولهای عالی مواد ژنتیکی باکتریها و سایر سلولهای پست پراکنده ، ساده و بدون پوشش و کروموزوم حلقوی است غشای هسته وجود ندارد و کروموزوم به مزوزوم فرورفته در غشای سیتوپلاسمی چسبیده است. در سالهای اخیر پروتئینهای شبیه هیستون در باکتریها کشف شده است که احتمالا نقش مشابه هیستونها را در کروماتینهای سلولهای یوکاریوت ایفا می‌کنند.

+ نوشته شده توسط حسین عربی در جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 و ساعت 22:4 |
Cholera bacteria SEM.jpg
+ نوشته شده توسط حسین عربی در جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 و ساعت 22:0 |
باکتریهای عالی یا رشته‌ای

این باکتری‌ها رشته مانند و اغلب غلاف‌دار هستند و اغلب اوقات شاخه‌های حقیقی ایجاد کرده، میسلیوم تشکیل می‌دهند و چون تشکیلات منشعب ایجاد می‌کنند، لذا اکتینومیست نامیده می‌شوند. بنابراین باکتری‌ها از نظر شکل به ۶ گروه گرد، دراز، خمیده، مارپیچی، فنری و منشعب تقسیم می‌شوند.

+ نوشته شده توسط حسین عربی در جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 و ساعت 21:58 |


Powered By
BLOGFA.COM